JHATKA & MAAS ARCHIVE

Shaheed Bilaas, Bhai Manni Singh Shaheed

ਨੀਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਬਰ ਪਹਿਨਣਾ ॥ ਸੂਹਾ ਅੰਗ ਲਗਾਇਆ, ਏਹਦੇ ਸੇਵਕਾ ॥ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਨਹਿ ਖਾਣ, ਬਣ ਗਏ ਵੈਸਨੋ ॥ ਪਯਾ ਵਿਖਾਂਧ ਸੀ ਆਣ, ਮਧ ਇਮ ਖਾਲਸੇ ॥ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਲਿਖਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ॥ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਕਰਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ॥ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਸੀ ਪਾਤੀ ਬਾਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ॥ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਿਕਾਏ ਝਗੜਾ ਦੋਹਾਂ ਕਾ ॥ They...

read more

Guru Kiyan Sakhiyan, Bhai Swaroop Singh Kaushish

ਨੀਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਬਰ ਪਹਿਨਣਾ ॥ ਸੂਹਾ ਅੰਗ ਲਗਾਇਆ, ਏਹਦੇ ਸੇਵਕਾ ॥ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਨਹਿ ਖਾਣ, ਬਣ ਗਏ ਵੈਸਨੋ ॥ ਪਯਾ ਵਿਖਾਂਧ ਸੀ ਆਣ, ਮਧ ਇਮ ਖਾਲਸੇ ॥ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਲਿਖਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ॥ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਕਰਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ॥ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਸੀ ਪਾਤੀ ਬਾਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ॥ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਿਕਾਏ ਝਗੜਾ ਦੋਹਾਂ ਕਾ ॥ They...

read more

Guru Kiyan Sakhiyan, Bhai Swaroop Singh Kaushish

ਬਾਬਾ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਦਸਮੇਸ ਕੀ ਕੇ ਪਹਿਰ ਅਕਾਲ ਬਾਣਾ ਆਏ ਗੁਰ ਤੀਰ ਹੈ ॥ Baba Fateh Singh, the prince of the Tenth Master, adorning the attire of the Deathless approached the Guru. ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਪੰਥ ਸੁਤ ਚਲੇ ਤੇਰਾ ਜੰਗੀ ਬਲਬੀਰ ਹੈ ॥ Sitting at...

read more

Asiatic Annual Register (1809)

Now becoming a Singh, he is a heterodox, and distinct from the Hindus by whom he is considered an apostate. He is not restricted in his diet, but is allowed, by the tenets of his new religion, to devour whatever food his appetite may prompt, excepting...

read more

William Francklin (1805)

Guru Jee descended from the platform, holding him (Bhai Daram Singh) with his arm, took him to the first tent and ordered, “Hold this sword and exterminate this young he-goat.” On getting the order, with one stroke, he slaughtered (the he-goat). Outside,...

read more

John Griffiths (1794)

After paying obeisance at various places including Damdama Sahib, they arrived at Anandgarh. They dismounted their horses and the priest presented the supplication. With the permission of Guru Ji, five he-goats were slaughtered with single strokes (jhatka)...

read more

Vaaran Bhai Gurdaas, Bhai Gurdaas Ji

ਬੇਮੁਖ ਕਿੱਕੂੰ ਸਾਧੀਦਾ ਹੈ How the apostate could be set right ਜਿਉ ਕਰਿ ਖੂਹਹੁ ਨਿਕਲੈ ਗਲਿ ਬਧੇ ਪਾਣੀ। The water is drawn out of well only when the pitcher is tied from the neck (with rope). ਜਿਉ ਮਣਿ ਕਾਲੇ ਸਪ ਸਿਰਿ ਹਸਿ ਦੇਇ ਨ ਜਾਣੀ। The cobra does not happily give away...

read more

Prem Sumarag

What kinds of meat can be eaten? The best is wild boar (bairah), the rhinoceros (gainda), various kinds of deer (mrig), goat (bakara), sheep (chhattara) and hare (kharagoz). What kinds of bird may be eaten? The best is crane (kulang), then goose (gaz),...

read more

Dabistan-e-Mazahib, Mohsin Fani (1650s)

Note: The below reference to Guru Hargobind Sahib is a contemporary eye witness account, so very valuable. The reference to earlier Gurus is clearly taken from hearsay as the author suggests the 6th Guru does not follow the precepts of the earlier Gurus....

read more

Hukamnama, Guru Gobind Singh (1699)

ਨੀਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਬਰ ਪਹਿਨਣਾ ॥ ਸੂਹਾ ਅੰਗ ਲਗਾਇਆ, ਏਹਦੇ ਸੇਵਕਾ ॥ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਨਹਿ ਖਾਣ, ਬਣ ਗਏ ਵੈਸਨੋ ॥ ਪਯਾ ਵਿਖਾਂਧ ਸੀ ਆਣ, ਮਧ ਇਮ ਖਾਲਸੇ ॥ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਲਿਖਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ॥ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਕਰਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ॥ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਸੀ ਪਾਤੀ ਬਾਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ॥ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਿਕਾਏ ਝਗੜਾ ਦੋਹਾਂ ਕਾ ॥ They...

read more

Journals on Master Tara Singh

The Sikhs had a grievance that Jhatka meat was not allowed in any government institution whereas there was no restriction on the use of Halal meat. This was regarded as an act of discrimination against the Sikhs and they demanded that in all government...

read more

The Tribune (1937)

Communal riots and the formation of Unity Conference provided a space for the three Sikhs Joginder Singh, Ujjal Singh and Baldev Singh to come together. The three leaders became a part of various deputations to appeal Sikandar Hayat Khan with Sikh point of...

read more

Sri Gur Panth Prakaash, Rattan Singh Bhangoo

While Miri Singh was the son of (Baba) Kahan Singh, Sangat Singh was Lahora Singh Kalal’s son. While this wrestling bout was in progress near AKAAL BUNGA, All the (Tat Khalsa) Singhs were witnessing this wrestling match. Chaupai As soon as Miri Singh took the other’s...

read more

Vaaran Bhai Gurdaas, Bhai Gurdaas Ji

In front of the AKAAL BUNGA is an open space used for various purposes. Here on the Dus-hera festival goats are slaughtered. SHARE GYAAN WITH THE SANGAT This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference...

read more

Gurudwara Sri Quilla Mubarak Sahib

The Sikhs receive Proselytes of almost every cast, a point in which they differ most materially from the Hindus. To initiate Mohammedans into their mysteries, they prepare a Dish of Hogs legs, which the converts are obliged to partake of, previous to...

read more

Parchian Paatshahi 10, Seva Daas

All these Singhs (who volunteered to fight) were twenty two in strength, some of whom came earlier while others joined later. Neither any fort nor boundary wall they had for protection, except that they were too keen to make sacrifice in battle. So they...

read more

Mukhtinama, Suraj Praakash

What kinds of meat can be eaten? The best is wild boar (bairah), the rhinoceros (gainda), various kinds of deer (mrig), goat (bakara), sheep (chhattara) and hare (kharagoz). What kinds of bird may be eaten? The best is crane (kulang), then goose (gaz),...

read more

Rehitnama Bhai Daya Singh

The Preparation of Consumption of Food In your earthen cooking-square cook over a wood fire, not a dung one. Wash your hands and feet and sit in a clean place to eat. Always wear a kachh when eating. Do not eat with your kes uncovered. Neither consume  too much grain...

read more

Sri Gur Panth Prakaash, Rattan Singh Bhangoo

Jhatka was performed on a goat and its skin was removed. Immediately the Singhs made a nagara (battle drum) using its skin. SHARE GYAAN WITH THE SANGAT This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference...

read more

Sri Guru Granth Sahib Ji

ਬਾਬਾ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਦਸਮੇਸ ਕੀ ਕੇ ਪਹਿਰ ਅਕਾਲ ਬਾਣਾ ਆਏ ਗੁਰ ਤੀਰ ਹੈ ॥ Baba Fateh Singh, the prince of the Tenth Master, adorning the attire of the Deathless approached the Guru. ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਪੰਥ ਸੁਤ ਚਲੇ ਤੇਰਾ ਜੰਗੀ ਬਲਬੀਰ ਹੈ ॥ Sitting at...

read more

Sri Guru Granth Sahib Ji

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ Shalok, First Mehl: ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮਿਆ ਮਾਸੈ ਅੰਦਰਿ ਵਾਸੁ ॥ First, the mortal is conceived in the flesh, and then he dwells in the flesh. ਜੀਉ ਪਾਇ ਮਾਸੁ ਮੁਹਿ ਮਿਲਿਆ ਹਡੁ ਚੰਮੁ ਤਨੁ ਮਾਸੁ ॥ When he comes alive, his mouth takes flesh; his bones, skin and body are...

read more

Prem Sumarg Granth

In front of the AKAAL BUNGA is an open space used for various purposes. Here on the Dus-hera festival goats are slaughtered. SHARE GYAAN WITH THE SANGAT This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference...

read more

Prem Sumarg Granth

While Miri Singh was the son of (Baba) Kahan Singh, Sangat Singh was Lahora Singh Kalal’s son. While this wrestling bout was in progress near AKAAL BUNGA, All the (Tat Khalsa) Singhs were witnessing this wrestling match. Chaupai As soon as Miri Singh took the other’s...

read more

Prem Sumarg Granth

The Sikhs are remarkably fond of the flesh of the jungle hog, which they kill in chase: this food is allowable by their law. They likewise eat of mutton and fish; but these being unlawful the Brahmins will not partake, leaving those who chose to transgress...

read more

Rehitnama, Bhai Desa Singh

Communal riots and the formation of Unity Conference provided a space for the three Sikhs Joginder Singh, Ujjal Singh and Baldev Singh to come together. The three leaders became a part of various deputations to appeal Sikandar Hayat Khan with Sikh point of...

read more
Share This