ਯਾਂਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ । ਹੁਇ ਸੁੱਖੇ ਕੀ ਦੇਗ ਉਦਾਰਾ । ਸਿੰਘ ਹੋਇ ਜਬਿ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ । ਮਾਦਕ ਚਹੀਯਤਿ ਅਨਂਦ ਮਝਾਰੀ ।39।

Guru Gobind Singh Ji commanded from his pious mouth, “make large cauldrons of Sukha. Having adorned weapons, the Singhs will need an intoxicant which will keep them in great bliss.

ਸਭਿ ਮਾਦਿਕ ਤੇ ਬਿਜੀਆ ਆਛੀ । ਕ੍ਯੋਂਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਆਦਿ ਇਹੁ ਬਾਛੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮੂ । ਨਿਸ਼ਚਲ ਬ੍ਰਿਤਿ ਟਿਕਹਿ ਅਭਿਰਾਮੂ ।40।

Out of all drugs, Cannabis is the best, [because] it was a favorite amongst Shiva and other Gods. It’s consumption helps one focus upon the True Guru’s Lotus Feet and His True Name. Clearing all doubts from one’s mind it instills peace.

ਚਿਤ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਤਿ ਮਿਟਾਈ । ਰਿਦੈ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਹਿਂ ਸੁਖਦਾਈ । ਕਰ੍ਯੋ ਸੁਖਾ ਦੁਖ ਹਰਿਬੇ ਹੇਤੁ । ਛਕਹਿ ਖਾਲਸਾ ਮਿਰਚ ਸਮੇਤ ।41।

[Sukha] removes all doubts from one’s mind, fosters contentment in one’s heart and brings great happiness. Make Sukha to destroy all pains from ones heart, by adding black pepper the Khalsa consumes [Sukha].

 

ਛੁਧਾ ਲਗਾਇ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਵਾ । ਕਸ਼ਟ ਸਮੂਹਨਿ ਦੋ ਇਹ ਖੋਵਾ । ਹੋਨਿ ਲਗੀ ਤਬ ਦੇਗ ਬਿਸਾਲਾ । ਛਕਹਿ ਸਿੰਘ ਕੋ ਇਕ ਦ੍ਵੈ ਕਾਲਾ ।42।

It’s consumption increases appetite and strength in the body, and removes all suffering.” Great cauldrons were made of Sukha, some Singhs had it once and some more often.

SHARE GYAAN WITH THE SANGAT

This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference and content in either Gurmukhi or English. Puraatan ithihaas, puraatan rehit or Gurbaani is foundational. But if you have any other useful and relevant references we will certainly consider it.

15 + 6 =

Share This