ਜੋ ਯਹ ਨਿਰਗੁਣ ਧਯਾਨ ਨ ਹ੍ਵੈਤੇ ਸਗੁਣ ਈਸ਼ ਕਰਿ ਮਨ ਕੋ ਧਾਮ ॥

If one is unable to perform meditation on the formless, he should fix his mind on the personal form of Ishvar.

ਸਗੁਣ ਉਪਾਸਨ ਹੂ ਨਹਿ ਹ੍ਵੈ ਤੌ ਕਰਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਭਜਿਰਾਮ ॥
If one is unable to perform personal worship, he should perform desireless actions devoted to Raam.

ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਹੂ ਨਹਿ ਹ੍ਵੈ ਤੌ ਕਰਿਯੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਕਾਮ ॥
If one is unable to perform desireless actions, he should perform only good actions with desire.

ਜੋ ਸਕਾਮ ਕਰਮਹੁ ਨਹਿਂ ਹੋਵੈ ਤੌ ਸ਼ਠ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਿਜਾਮ ॥
If one cannot perform these actions then they must die over and over again.

SHARE GYAAN WITH THE SANGAT

This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference and content in either Gurmukhi or English. Puraatan ithihaas, puraatan rehit or Gurbaani is foundational. But if you have any other useful and relevant references we will certainly consider it.

8 + 14 =

Share This