ਸ੍ਵੈਯਾ । ਇਹ ਵੇਦ ਕੋ ਗ੍ਯਾਨ ਸੁਜਾਨਨ ਕੇ ਅਭਿਮਾਨ ਮਦਾਦਿ ਵਿਕਾਰ ਵਿਨਾਸੇ ।

[Reading and understanding] scriptural knowledge the intelligent ones destroy their ego and evil tendencies.

ਪੁਨ ਕੇਚਿਤ ਨੀਚਨ ਕੋ ਵਹੁ ਬੋਧ ਮਦੈ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਕਾਰ ਨਿਵਾਸੇ ।
However reading those same scriptures the foolish ones only enshrine ego and [other] vices within their heart.

ਅਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਸ ਹਲਾਹਲ ਹ੍ਵੈ ਨਹਿ ਔਖਧ ਵੈਦ ਨਹੀ ਕੁਛ ਤਾਸੇ ।
Just as if one drinks Amrit which then turns to poison, there can be no doctor that can cure them.

ਜਨ ਪਾਤ੍ਰ ਕੁਪਾਤ੍ਰ ਕੋ ਸੋਧਿ ਕੈ ਬੋਧ ਕਰੈ ਬੁਧਿਵਾਨ ਜੋ ਬੋਧ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ।2।
An intelligent [teacher] is one who tests [their students] understanding who is deserving or not of [scriptural] knowledge.

ਦੋਹਰਾ ।ਸਾਸਤ੍ਰ ਕਰਿ ਮਤ ਹਤ ਸੁਜਨ ਖਲ ਕੋ ਮਦ ਉਪਜੰਤ ।
Reading scriptural knowledge, the intelligent one eliminates his ego, whereas the fool [only] increases his ego.

ਜ੍ਯੋਂ ਦ੍ਰਿਗ ਭਾਨੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹ੍ਵੈ ਉਲੂ ਅੰਧ ਕਰੰਤ ।27।
Just like the rising of the sun illuminates [the world], it also can blind the owl.

SHARE GYAAN WITH THE SANGAT

This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference and content in either Gurmukhi or English. Puraatan ithihaas, puraatan rehit or Gurbaani is foundational. But if you have any other useful and relevant references we will certainly consider it.

10 + 11 =

Share This