ਤਾਂ ਸੀਸ ਕੇਸ ਰਖ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਨੇ । ਕਟਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤ੍ਰ ਬੰਧਵਾਇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰਨੇ ।

ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨੀਲਾ ਪਹਿਰਾਵਣਾ ।

ਕਰਨਾ ਜੁਧ ਨਾਲਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿ ਹਟਾਵਣਾ ।293।

[And the Guru remarked], Adorning [unshorn] hair on your head, you shall be warriors, fastening weapons to your waist, and adopting Singh [Tiger] in your name.
[You shall] wear the blue dress of Mata Kali [The Dark Goddess]

Conducting war with the Turks you will kill and stop [their tyranny].

 

SHARE GYAAN WITH THE SANGAT

This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference and content in either Gurmukhi or English. Puraatan ithihaas, puraatan rehit or Gurbaani is foundational. But if you have any other useful and relevant references we will certainly consider it.

6 + 7 =

Share This