ਖੇਲੈਂ ਨਿੱਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਨ ਮੈਂ, ਮਾਰਿ ਮ੍ਰਿਗ ਬਹੁ ਖਾਵੈਂ ।
Always partake in hunting, [practice] killing deer and then eat your hunt.

ਘੋੜਨ ਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇ ਕਰਿ, ਸਜ ਕੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਾਰੇ ।
Ride horses and wear all sorts of weapons.

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬ੍ਯਿਾ ਸੀਖ ਸਿਖਾਵੈਂ, ਜਪੈ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲੇ ।
Learn Shastr Bidya [the science of Arms], and chant Akaal Akaal

SHARE GYAAN WITH THE SANGAT

This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference and content in either Gurmukhi or English. Puraatan ithihaas, puraatan rehit or Gurbaani is foundational. But if you have any other useful and relevant references we will certainly consider it.

7 + 11 =

Share This