ਯਾਂਤੇ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਸੁਨੀਅਹਿ । ਆਯੁਧ ਧਰਿਬੇ ਉਤੱਮ ਗੁਨੀਅਹਿ ।
The Guru then said to his Sikhs, “All of the Khalsa should listen [to this directive], carrying weapons is the highest action.

ਜਬਿ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵਹੁ । ਬਨਿ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਜਾਵਹੁ ।।੭।।
When you come to have my Darshan, adorn your body with weapons.

ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਿ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਈ । ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇ ਅਧਿਕਾਈ ।
When showing yourself to me have your Kamar Kassa [waist band which holds weapons] tied, in such a way I shall be extremely happy.

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੇਸ ਬਿਨ ਪਾਉ ਲਖਹੁ ਨਰ । ਕੇਸ ਧਰੇ ਤਬਿ ਆਧੋ ਲਖਿ ਉਰ ।।੮।।
Those men who do not have Kesh [unshorn hair] or Shastrs [weapons], do not recognize those men as full men. Those who have Kesh [unshorn hair], recognize those as half-men

ਕੇਸ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜਬਿ ਦੋਨਹੁਂ ਧਾਰੇ । ਤਬਿ ਨਰੁ ਰੂਪ ਹੋਤਿ ਹੈ ਸਾਰੇ ।
Those who have adorned themselves with Kesh [unshorn hair] and Shastr[weapons], those men have attained their full form.”

ਅਸ ਉਪਦੇਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ । ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਤਿ ਆਯੁਧ ਧਰਿ ਧਰਿ ।।੯।।
After listening to this discourse by the Guru, Sikhs would come to the Guru adorning various weapons.

ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਜੁਤਿ ਹੇਰੈਂ । ਹੋਤਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਡੇਰੈ ।
The appearance of a Singh [is complete] with weapons, when the Guru see’s this He becomes extremely happy.

ਕਮਰ ਕਸੇ ਬਿਨ ਜੋ ਸਿਖ ਜਾਇ । ਤਿਸ ਪਰ ਰੁਖ ਨਹਿ ਕਰੈਂ ਕਦਾਇ ।।੧੦।।
Those Sikhs who went towards the Guru without wearing a Kamar kassa [waist band which holds weapons], the Guru would never look towards them.

SHARE GYAAN WITH THE SANGAT

This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference and content in either Gurmukhi or English. Puraatan ithihaas, puraatan rehit or Gurbaani is foundational. But if you have any other useful and relevant references we will certainly consider it.

13 + 11 =

Share This