ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹੈ ਪਾਰਵਤੀ ਕੋ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਦੇਹ ਗ੍ਵਾਰਣ ਕੌ,
ਸਾਧ ਸ਼ਕੇ ਜਪ ਚਿੱਤ ਲਾਇ ਹਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੋ
ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਕੇ ਰਣ ਜੁੱਧ ਕਰੈ ਹਾਥੀ ਕਾ ਸੀਸ ਉਤਾਰਣ ਕੋ, ਮੂਰ ਸ਼ਕੇ ਬੁੱਖ ਬਾਦ ਕਰੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗ੍ਵਾਰਣ ਕੋ

So said Shiv Ji to Parvati, do not allow this seed (cannabis) to be lost; For if a Sadhu drinks it (sukha) he shall focus his concentration on repeating the name of HARI; If a warrior drinks it, he will go into war and fight, with the ability to decapitate an Elephant; But if a fool is to drink it, he will simply talk nonsense and waste this precious opportunity of life.

SHARE GYAAN WITH THE SANGAT

This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference and content in either Gurmukhi or English. Puraatan ithihaas, puraatan rehit or Gurbaani is foundational. But if you have any other useful and relevant references we will certainly consider it.

14 + 6 =

Share This